Photoslider: Show Choir rocks NPAC at Howl and Shake